Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на активна нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДКИ "Културен център "Двореца" - гр. Балчик" - 01.12.2017г.

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на активна нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДКИ "Културен център "Двореца" - гр. Балчик" - 01.12.2017г.