Документи

Дейностите по опазване на груповата културна ценност от национално значение „Двореца“ се извършват по силата на Закона за културното наследство от Министерство на културата. Министерство на културата осъществява последното чрез Държавен културен институт „Културен център „Двореца“, чийто предмет на дейност е в съответствие с държавната културна политика.

ДКИ „Двореца“ е юридическо лице към Министъра на културата, създадено с постановление на Министерски съвет № 234 през 2000 година като Архитектурно-парков комплекс „Двореца“ и преобразувано като културен център през 2004 година с ПМС № 91.

Устройството и дейността на института са уредени и определени с Устройствен правилник, издаден от Министерство на културата и обнародван в Държавен вестник бр. 52 от 8 юли 2016 година. Основният предмет на дейност на ДКИ „КЦ „Двореца“ е опазване и разпространение на културни ценности.

Годишни отчети за финансовата дейност

Отчети по ЗДОИ

Декларация за поверителност 

Искане за упражняване на права от субект на лични данни

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари

® Регистрирани марки на ДКИ КЦ "Двореца"